عنوان ترم بهار ترم تابستان ترم پاییز ترم زمستان
ثبت نام ترم ۲۰
اسفند تا ۲۰ فروردین
۲۵
خرداد تا ۵ تیر
۲۵
شهریور تا ۵ مهر
از ۲۵ آذر تا ۵ دی
شروع ترم ۲۵
فروردین
۱۰
تیر
۱۰
مهر
۱۰
دی
پایان ترم ۳۱
خرداد
۲۰
شهریور
۲۰
آذر
۲۰
اسفند