مرحله ۱: ورود مشخصات دانش آموز

 

مرحله ۲: جستجو و انتخاب کلاس

 

مرحله ۳: بررسی مشخصات کلاس مورد نظر و پرداخت

 

مرحله ۴: پرداخت هزینه

 

مرحله پایانی: دریافت رسید ثبت نام