برنامه ترمی iMaths

سال ترم ملزومات آشنایی با اعداد بخشی از محتوی ترم ها مدت

(هر جلسه یک ساعت)

اول

(مقدماتی)

1A Red Pakage

Book 1A,

اعداد 8 – 1 مهارت های روش I-Maths، مفهوم
توالی اعداد، مشاهده و طبقه بندی، ارتباطات پایه، تشخیص
کمیت، تشخیص اشکال و ……..
20 جلسه
1B Book 1B اعداد 10 – 9 20 جلسه
2A Book 2A

 

اعداد 14 – 11 هماهنگی دست و چشم، مفهوم
نزولی و صعودی، مفهوم احتمالات به روش I-Maths
،اشکال هندسی
و…..
20 جلسه
2B Book 2B اعداد 20 – 15 20 جلسه
دوم

(متوسط)

3A Blue Pakage

Book 3A,

اعداد 30 – 21 مفهوم بزرگتر و کوچکتر، تصویر
سازی، مفهوم وزن، توسعه تفکر واگرا به روش I-Maths
و ……
20 جلسه
3B Book 3B اعداد 30 – 1 20 جلسه
4A Book 4A

 

اعداد 50 – 1 مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths ،
شناسایی تقارن، بازتاب آئینه ای، مفهوم هماهنگی،
استنباط و …..
20 جلسه
4B Book 4B اعداد 50 – 1 20 جلسه
سوم

(پیشرفته)

5A Green Pakage

Book 5A,

اعداد 90 – 1 مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths
، مفهوم فاصله و سطح،
مفهوم تعادل، مفهوم جایگزینی و جانشینی و …..
20 جلسه
5B Book 5B اعداد 100 – 1 20 جلسه
6A Book 6A

 

اعداد 100 – 1 مفاهیم پایه
ریاضی به روش I-Maths،
مفهوم زمان،
توانایی محاسبه، مفهوم جمع و تفریق، استدلال، مفهوم
تجزیه و ترکیب و ….
20 جلسه
6B Book 6B اعداد 100 – 1 20 جلسه