تقویم آموزشی سالیانه I-Maths

عنوان ترم بهار ترم تابستان ترم پاییز ترم زمستان
ثبت نام ترم 20
اسفند تا 20 فروردین
25
خرداد تا 5 تیر
25
شهریور تا 5 مهر
از 25 آذر تا 5 دی
شروع ترم 25
فروردین
10
تیر
10
مهر
10
دی
پایان ترم 31
خرداد
20
شهریور
20
آذر
20
اسفند