راهنمای ثبت نام

مرحله 1: ورود مشخصات دانش آموز

 

مرحله 2: جستجو و انتخاب کلاس

 

مرحله 3: بررسی مشخصات کلاس مورد نظر و پرداخت

 

مرحله 4: پرداخت هزینه

 

مرحله پایانی: دریافت رسید ثبت نام