اگر كودكتان خشمگين است

اگر كودكتان خشمگين است؛

در اين حالت ميتوانيد به صورت كار عملي خشم كودكتان را كاهش دهيد مثلا كشيدن نقاشي مثال :
كودك روي زمين خوابيده و گريه ميكند
مادر: حتما خيلي ناراحتي
ك: توجهي نميكند و جيغ ميزند
مادر: فورا كاغذي مياورد روي اين كاغذ عصبانيتتو نشون بده ببينم چقدر عصباني هستي احساستو بكش
ك: با خشم چند خط در هم و برهم ميكشد
م: اوه واقعا عصباني هستي و كاغذ ديگري به كودك ميدهد بيشتر بهم نشون بده
ك: خطهاي بيشتري ميكشد
م: واي تا اين حد عصباني هستي
اين كار انقدر ادامه ميابد تا كودك خشمش تخليه ميشود…
.
نقاشي كشيدن حتي به كودك كمك ميكند جلوي رفتارهاي پرخاشگرانه اش را بگيرد مثل كودكاني كه از شدت خشم لگد ميزنن يا چيزي را پرت ميكنن و يا ميشكنند
احساس كودك را درك كنيد و ابدا آن را نفي نكنيد قبل از رسيدن به حد بالاي عصبانيت بايد دركشان كنيم و كمكشان كنيم اين حس بد را تخليه كنند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *